[W1]EURUSD2080-2022-02-18 07-47


| Ver | 25 | EURUSD | 10080 | SN | 2080 | Path | VMS |


 https://www.financialinterferometry.com/wp-content/uploads/MQLCharts/EURUSD W1.png