[W1]EURUSD2066-2022-02-17 11-26


| Ver | 25 | EURUSD | 10080 | SN | 2066 | Path | VMS |


 https://www.financialinterferometry.com/wp-content/uploads/MQLCharts/EURUSD W1.png