[W1]EURUSD2042-2022-02-16 07-22


| Ver | 25 | EURUSD | 10080 | SN | 2042 | Path | VMS |


 https://www.financialinterferometry.com/wp-content/uploads/MQLCharts/EURUSD W1.png