[W1]EURUSD2036-2022-02-15 10-06


| Ver | 25 | EURUSD | 10080 | SN | 2036 | Path | VMS |


 https://www.financialinterferometry.com/wp-content/uploads/MQLCharts/EURUSD W1.png