[W1]EURUSD1811-2022-02-10 07-30


| Ver | 25 | EURUSD | 10080 | SN | 1811 | Path | VMS |


 https://www.financialinterferometry.com/wp-content/uploads/MQLCharts/EURUSD W1.png