[W1]EURUSD1207-2022-02-01 08-02


| Ver | 25 | EURUSD | 10080 | SN | 1207 | Path | VMS |


 https://www.financialinterferometry.com/wp-content/uploads/MQLCharts/EURUSD W1.png