[W1]EURUSD1191-2022-01-31 09-20


| Ver | 25 | EURUSD | 10080 | SN | 1191 | Path | VMS |


 https://www.financialinterferometry.com/wp-content/uploads/MQLCharts/EURUSD W1.png